Đôi lời: Mục này tạo ra với mục đích phiên âm những bài hát có lời hát tiếng Hàn sang tiếng Việt cho những bạn không biết đọc Hangul cũng như không đọc được Romanization. Trước khi hát theo nhạc bạn nên đọc bản phiên âm 2-3 lần để quen với câu từ nhé. Bạn nào cần có thể lưu về máy, in ra để dùng nhưng mong các bạn không repost ở bất kỳ trang web hay blog nào khác! Cảm ơn các bạn đã xem!

[external_link_head]

PHIÊN ÂM

ô nư na 

đa lê gê

gil gô gin 

pôn ji rưl sô sô

nô bô đa 

hoan na jin 

an ji man

ja gưn chô bu rưl kô sô

ô sư rưm han gôn wơn nê

nô rê ha ưn il ưm mô rưl sê

where are you

oh you

wê ul gô i nưn ji

yô gin na wa nô pu nin đê

me and you

oh you

gi pưn ba mưl ta ra sô

[external_link offset=1]

nô ê nô rê sô ri ga

han gô rưm sik 

đu gô rưm sik

bul gưn a chi mưl đê rô wa

sê bô gưn ji na ga gô

jô đa ri ja mê đưl myon

ham kê hê đôn 

pu rưn bi chi

sa ra jô

ô nưl đô nan jô dang hi sa ra ga

bal ma chô jô đang hi đa ra ga

tê yang ưn su mi ma gi gô

sê sang ưn nal bal ga bô gôn wa

nan ô jô su ôp si 

bô su ôp si

dal bic a rê hư rô jin na rưl jup gô i sô

I call you moonchild

u rin đal ê a i

sê bô gê chan su mưl suy nê

yes we’re living and dyin

at the same time

but ji gư mưn nun tô đô đuê

gư ô nư yôn hoa chô rôm 

gư đê sa chô rôm

đal bic sô gê sôn ôn 

sê sang i pu rư ni ka

ô sư rưm han gông wơn ni

nô rê ha nưn i rưm mô rưl sê

where are you

oh you

wê ul gô i nưn ji

yô gin na wa nô pu nin đê

me and you

[external_link offset=2]

oh you

gi pưn ba mưl ta ra sô

nô ê nô rê sô ri ga

han gô rưm sik 

đu gô rưm sik

bul gưn a chi mưl đê rô wa

sê bô gưn ji na ga gô

jô đa ri ja mê đưl myon

ham kê hê đôn 

pu rưn bi chi

sa ra jô

gi pưn ba mưl ta ra sô

nô ê nô rê sô ri ga

han gô rưm sik 

đu gô rưm sik

bul gưn a chi mưl đê rô wa

sê bô gưn ji na ga gô

jô đa ri ja mê đưl myon

ham kê hê đôn 

pu rưn bi chi

sa ra jô

sê bô gưn ji na ga gô

jô đa ri ja mê đưl myon

ham kê hê đôn pu rưn bi chi

Share: [external_footer]