KAM là gì ?

KAM là “Key Account Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KAM

KAM có nghĩa “Key Account Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý tài khoản chính”. Đề cập đến việc chú tâm quản lý nhiều hơn vào các tài khoản lớn và quan trọng, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển cũng như nguồn thu nhập của doanh nghiệp.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

KAM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KAM là “Key Account Management”.

Một số kiểu KAM viết tắt khác:

+ Knowledge Assessment Methodology: Phương pháp đánh giá kiến thức.

+ Kolmogorov–Arnold–Moser theorem: Định lý Kolmogorov – Arnold – Moser.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KAM:

+ PAN: Primary Account Number (Số tài khoản chính).

+ IKE: Internet Key Exchange (Trao đổi khóa Internet).

+ HRA: Health Reimbursement Account (Tài khoản bồi hoàn sức khỏe).

+ OPT: Option key (Phím tự chọn).

[external_link offset=2]

[external_footer]