Hỗn số lớp 5, 6

Định nghĩa hỗn số là gì? Cấu tạo của hỗn số là gì? Cách cộng hỗn số như nào? Cách tính nhanh hỗn số? Mối liên hệ giữa phân số và hỗn số ra sao?… VnDoc.com tổng hợp cho tiết cho các em học sinh tham khảo.

[external_link_head]

1. Định nghĩa hỗn số là gì?

 • Hỗn số là kết quả của việc viết gọn tổng của một số tự nhiên nguyên dương với một phân số dương bằng cách bỏ dấu cộng xen giữa chúng. Như vậy, một hỗn số gồm hai phần: phần nguyên và phần phân số.
 • Số đối của hỗn số này cũng được gọi là một hỗn số.
 • Hỗn số được viết dưới dạng Hỗn số là gì? Cách cộng trừ hỗn số? Cách tính nhanh hỗn số?. Phần phân số của hỗn số luôn luôn nhỏ hơn 1.

Hỗn số là gì? Cách cộng trừ hỗn số? Cách tính nhanh hỗn số?

Ví dụ:

Hỗn số là gì? Cách cộng trừ hỗn số? Cách tính nhanh hỗn số?

Hỗn số là gì? Cách cộng trừ hỗn số? Cách tính nhanh hỗn số?

2. Cách đổi hỗn số thành phân số

Hỗn số là gì? Cách cộng trừ hỗn số? Cách tính nhanh hỗn số?

Đổi phân số hoặc hỗn số dương

 • Nếu phân số dương lớn hơn 1, ta có thể viết nó dưới dạng hỗn số bằng cách: chia tử cho mẫu. Thương tìm được là phần nguyên của hỗn số, phần phân số có tử là số dư là tử, còn mẫu vẫn là mẫu đã cho.
 • Nếu muốn đổi một hỗn số dương dưới dạng một phân số, thực hiện nhân phần số nguyên với mẫu rồi cộng với tử, kết quả tìm được là tử của phân số, còn mẫu vẫn là mẫu đã cho.

Đổi phân số hoặc hỗn số âm

 • Khi viết một phân số âm dưới dạng hỗn số, ta chỉ cần viết số đối của nó dưới dạng hỗn số rồi đặt dấu trước kết quả nhận được.
 • Tương tự như vậy, khi viết một hỗn số âm dưới dạng phân số, chỉ cần viết số đối của nó dưới dạng phân số rồi đặt dấu “-“ trước kết quả.

3. Các dạng toán về hỗn số

3.1 Cách cộng hỗn số

Phương pháp giải:

[external_link offset=1]

Khi cộng hai hỗn số: có thể viết chúng dưới dạng phân số rồi thực hiện phép cộng phân số. Ta cũng có thể cộng phần nguyên với nhau, cộng phần phân số với nhau (khi hai hỗn số đều dương).

Ví dụ:

Hỗn số là gì? Cách cộng trừ hỗn số? Cách tính nhanh hỗn số?

3.2 Cách trừ hỗn số

Phương pháp giải:

 • Khi trừ hai hỗn số: có thể viết chúng dưới dạng phân số rồi thực hiện phép trừ phân số. Ta cũng có thể lấy phần nguyên của số bị trừ trừ phần nguyên của số trừ, phần phân số của số bị trừ trừ phần phân số của số trừ, rồi cộng hai kết quả với nhau (khi hai hỗn số đều dương, số bị trừ lớn hơn hoặc bằng số trừ).
 • Khi hai hỗn số đều dương, số bị trừ lớn hơn hoặc bằng số trừ, nhưng phần phân số của số bị trừ nhỏ hơn phần phân số của số trừ, phải thực rút một đơn vị ở phần nguyên của số bị trừ để thêm vào phần phân số, sau đó tiếp tục trừ như trên.

3.3 Cách nhân chia hỗn số

Phương pháp giải:

 • Thực hiện phép cộng hoặc trừ hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số rồi làm phép cộng hoặc phép chia phân số.
 • Khi nhân hoặc chia một hỗn số với một số nguyên, có thể viết hỗn số dưới dạng tổng của một số nguyên và một phân số.

3.4 Tính giá trị của biểu thức

Phương pháp giải:

Để có thể tính giá trị của các biểu thức số cần chú ý:

 • Thứ tự thực hiện các phép tính.
 • Căn cứ vào đặc điểm của các biểu thức ta có thể áp dụng tính chất các phép tính và quy tắc dấu ngoặc.

3.5 Viết phân số dưới dạng hỗn số

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc viết phân số dưới dạng hỗn số và quy tắc viết hỗn số dưới dạng

phân số.

Ví dụ: Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số :

Hỗn số là gì? Cách cộng trừ hỗn số? Cách tính nhanh hỗn số?

Cách giải:

Hỗn số là gì? Cách cộng trừ hỗn số? Cách tính nhanh hỗn số?

Hỗn số là gì? Cách cộng trừ hỗn số? Cách tính nhanh hỗn số?

[external_link offset=2]

Ví dụ: Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số :

Hỗn số là gì? Cách cộng trừ hỗn số? Cách tính nhanh hỗn số?

Cách giải:

Hỗn số là gì? Cách cộng trừ hỗn số? Cách tính nhanh hỗn số?

Hỗn số là gì? Cách cộng trừ hỗn số? Cách tính nhanh hỗn số?

4. Cách tính nhanh hỗn số

Khi thực hiện cộng hai hỗn sốHỗn số là gì? Cách cộng trừ hỗn số? Cách tính nhanh hỗn số?, ta có thể tính nhanh hơn bằng cách cộng phần nguyên với phần nguyên, phần phân số với phần phân số rồi cộng hai kết quả lại với nhau.

Hỗn số là gì? Cách cộng trừ hỗn số? Cách tính nhanh hỗn số?

Mối liên hệ giữa phân số và hỗn số

– Chuyển hỗn số thành phân số

 • Phân số được chuyển từ hỗn số có:
 • Mẫu số bằng với mẫu số của phân số.
 • Tử số bằng với mẫu số nhân phần nguyên cộng Tử số của phần phân số.

– Chuyển phân số thành hỗn số

 • Khi phân số lớn hơn 1 (tử số lớn hơn mẫu số).
 • Có thể thực hiện chuyển phân số đó về dạng hỗn số.

5. Bài tập về Hỗn số

 • Giải bài tập 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5: Hỗn số
 • Giải vở bài tập Toán 5 bài 9: Hỗn số
 • Giải vở bài tập Toán 5 bài 10: Hỗn số (tiếp theo)
 • Giải vở bài tập Toán 5 bài 11: Luyện tập hỗn số

VnDoc tổng hợp chi tiết cho các bạn hiểu rõ Hỗn số là gì? Cách cộng trừ hỗn số? Cách tính nhanh hỗn số? giúp các em học sinh học tốt môn Toán lớp 5 và Toán lớp 6, chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.[external_footer]