Em nằm em nhớ một ngày trong veo

một mùa nghiêng nghiêng

Cánh đồng xa mờ

cánh cò nghiêng cuối trời

Em về nơi ấy, một bờ vai xanh

một dòng tóc xanh…

Đó là chân trời hay là mưa cuối trời?

Và gió theo em trôi về con đường

Và nắng theo em trên dòng sông vắng

Mùa đã trôi đi trong miền xanh thẳm

Mùa đã trôi đi những lần em buồn.

[external_link_head]

Từng dấu chân xưa trên đường em về

Giờ đã ra hoa những cành hoa vắng

Người đã đi qua những lời em kể

Này giấc mơ trưa bao giờ em về?

Một tiếng chuông chùa.

[external_link offset=1]

Em nằm em nhớ một ngày trong veo

một mùa nghiêng nghiêng.

Cánh đồng xa mờ

cánh cò nghiêng cuối trời..

Em về nơi ấy, một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh..

Đó là chân trời hay là mưa cuối trời?

Và gió theo em trôi về con đường

Và nắng theo em trên dòng sông vắng

Mùa đã trôi đi trong miền xanh thẳm

Mùa đã trôi đi những lần em buồn.

Từng dấu chân xưa trên đường em về

Giờ đã ra hoa những cành hoa vắng

Người đã đi qua những lời em kể

Này giấc mơ trưa bao giờ em về?

[external_link offset=2]

Một tiếng chuông chùa

Người đã đi qua những lời em kể

Này giấc mơ trưa bao giờ em về?

Một giấc mơ tan… [external_footer]