Bói Bài Quẻ Cửu Huyền Thất Tổ

Quẻ Bài Cửu Huyền Thất Tổ

Tâm Thành Cảm Ứng

[external_link_head]

[external_link offset=1]Bói Bài Quẻ Cửu Huyền Thất Tổ

Xin Quý Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ

Thành Tâm Khấn Nguyện

Chư Tiên Linh Cửu Huyền Thất Tổ Trong Tộc Họ Của Mình

Chứng Giám Lòng Thành Và Nêu Điều Muốn Cầu Xin

Rồi Chọn Vòng Lưỡng Nghi Để Xáo Bài Trước Khi Xin Quẻ

[external_link offset=2]

Bói Bài Quẻ Cửu Huyền Thất Tổ

Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai!

[external_footer]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *